چطور به Audi کمک کردیم تا با سرمای روسیه مبارزه کند

به عنوان یک متخصص در منطقه اروپای شرقی،ما حمل و نقل وسایل اندازه گیری سرمای هوا و تجهیرات خودرو را از آلمان به روسیه انجام دادیم..

 

روسیه به سرمای طاقت فرسا شناخته شده است .این مسأله باعث شده بود که در رفت آمدهای روزمره مسکو،سرمای هوا بر موتورهای مشهور و کارآمد Audi تاثیر گذاشته و درنتیجه اینکه سیستم گرمایش فضای پا در اتاق خودرو تقریبا هیچ وقت گرمای لازم را تولید نمیکرد و متأسفانه باعث ایجاد سرمای شدید برای مسافران جاده ای شده بود.مهندسان خودرو در نهایت مشکل را با استفاده از ابزار دقیق از آلمان درخواست کردند و فرستادن  این ابزار به روسیه توسط شرکت کندر انجام گرفته است.اما واردات و صادرات تکنولوژی پیشرفته به واسط محدودیت ها و مقررات تسلیحاتی کار ساده ای نبود.کندر نه تنها واردات تجهیزات را بدون ایجاد مشکلی برای ورود به روسیه را تضمین کرد،بلکه در نصب تجهیزات در محل مورد نظر با شرکت مورد نظر همکاری بسیاری انجام نمود.مشکل فنی خودروها در نهایت حل شد و دستگاه های حساس که از کشور آلمان دریافت شده بود به این کشور دوباره بازگشت..

The Mission

The import and return of sensitive equipment used to measure the air temperature and other parameters of heating systems in Audi vehicles.

The Challenge

For customs clearance of the equipment, an immense amount of documentation was necessary. The import called into play our entire know-how regarding Russian customs.

Our Solution

Comprehensive planning regarding customs formalities for import as well as return delivery. Personal monitoring through to the handover of the equipment to the Audi engineers in Moscow.